PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor Australian Home Made Ice Cream S.A. en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

 

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

 

1. Toepassing

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de AHMIC website(s).

 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

AHMIC streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer AHMIC uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Voor meer informatie hieromtrent verwijst AHMIC u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

 

 

2 - Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

 

Het Belgisch bedrijf, Australian Home Made Ice Cream S.A. (« AHMIC »)  is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

 

Australian Home Made Ice Cream S.A.

Brixtonlaan 26 (Unit 3E)

B-1930 Zaventem

Belgium

 

Registratienummer:  0447708151

Geautoriseerd vertegenwoordiger: Frederik Van isacker

Btw-nummer: VAT NO. BE0447708151.

 

 

3 - Waar slaan we je gegevens op?

 

De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard maar kunnen ook doorgegeven worden naar en verwerkt worden in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Bij overdrachten buiten de EER zal AHMIC standaard contractuele clausules en een privacyscherm gebruiken voor landen zonder besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de bescherming.

 

 

4 - Wie heeft er toegang tot je gegevens?

 

Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen de AHMIC-groep. Het plaatselijke AHMIC-bedrijf zal enkel optreden als de verwerkingseenheid voor persoonlijke gegevens en zal de persoonlijke gegevens verwerken namens het Belgisch bedrijf.

 

Jouw gegevens zullen nooit buiten de AHMIC-groep voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

 

 

5. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

 

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

De persoonsgegevens die AHMIC verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en die AHMIC verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

AHMICtreedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van AHMIC's producten en diensten.

 

In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door AHMIC voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van AHMIC.

 

 

6. Doeleinden

 

AHMIC verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer AHMIC daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt AHMIC persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor AHMIC's nieuwsbrief, dan heeft AHMIC in ieder geval uw adresgegevens nodig.

 

Alle informatie die AHMIC in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt AHMIC alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals udat wilt.

 

Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij AHMIC, zal AHMIC u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal AHMIC ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

 

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

AHMIC gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

 

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van AHMIC.

AHMIC kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan AHMIC meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

 

Om prestaties op te volgen.

AHMIC kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is AHMIC wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan AHMIC worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

AHMIC kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten.

 

De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.

 

De informatie die AHMIC uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en AHMIC's processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

 

7. Beveiliging

 

AHMIC streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van AHMIC.

 

AHMIC draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

 

AHMIC's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

 

AHMIC allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, etc.

 

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Het aantal medewerkers van AHMIC dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van AHMIC verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim.

 

Dat houdt in dat AHMIC en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

 

AHMIC's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door AHMIC gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen.

 

Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

8 - Wat zijn je rechten?

 

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt AHMIC contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

 

Recht op meeneembaarheid:

Wanneer AHMIC je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

 

Recht op correctie:

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

 

Recht op wissen:

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door AHMIC zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

 

 • je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
 • je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • je hebt een openstaande schuld bij AHMIC, ongeacht de betalingsmethode
 • als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
 • je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
 • je kredietaanvraag is in de laatste drie maanden afgewezen
 • als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels

 

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van AHMIC.

 

AHMIC zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

 

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

 

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:

 • door de instructies in elke marketingmail te volgen

 

Recht op beperking:

Je hebt het recht om te vragen dat AHMIC de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

 

 • als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van AHMIC, beperkt AHMIC alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 • als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet AHMIC elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
 • als AHMIC de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

 

 

 

9 - Hoe kun je je rechten uitoefenen?

 

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelt.

 

Je kunt hen altijd bereiken op dataprotection@ahmic.be.

 

 

10 - Functionaris voor gegevensbescherming:

 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken.

 

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op dataprotection@ahmic.be en DPO als onderwerp schrijven.

 

 

11 - Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

 

Als je van mening bent dat AHMIC je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren.

 

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

 

 

12 - Updates voor onze privacyverklaring:

 

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

 

 

13. Bewaartermijnen

 

AHMIC bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 6 te realiseren.

 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is AHMIC bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract.

 

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

 

14. Cookies & de website

 

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met AHMIC deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert AHMIC ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

 

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door AHMIC enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch AHMIC behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website.

 

De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van AHMIC en dat door de loutere mededeling van informatie aan AHMIC, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

 

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van AHMIC middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door AHMIC worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd).

 

 

15. Wijzigingen

 

AHMIC behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

FRANCHISE     •    JOBS   •    CONTACT    •    DISCLAIMER    •    PRIVACY POLICY

© 2013 - 2018 AUSTRALIAN HOME MADE ICE CREAM